Privacy policy

Studant vzw, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 114, 2000 Antwerpen, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen inschreven onder het nummer 0537.989.813 - RPR Antwerpen is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.studant.be

Studant vzw bevestigd dat zij de Belgische 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' naleeft, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie' en andere toepasselijke wetten en reglementen. 

1. persoonsgegevens die verzameld worden

Wanneer u onze website gebruikt om informatie te vinden over Studant vzw, onze producten en diensten, of over de door ons aangereikte onderwerpen die op de website voorkomen, worden van u slechts de persoonsgegevens opgeslagen die automatisch verzameld worden. Zo worden bepaalde gegevens, zoals welk deel van de website het meest bezocht wordt en welke pagina’s u het meest bekijkt, verzameld door cookies. Voor meer informatie hierover: zie ons cookie reglement

Slechts wanneer u zich inschrijft voor bepaalde diensten of producten te ontvangen, bepaalde diensten op onze website wil gebruiken of diensten aanvraagt waarvoor registratie noodzakelijk is, kunnen bepaalde persoonsgegevens opgevraagd worden zoals voornaam, familienaam, mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum,… De persoonsgegevens die door u verstrekt worden zullen steeds volgens de wettelijke verplichtingen en het hieronder geschreven beleid verwerkt worden.

2. Verwerking van de gegevens

2.1 Algemene doeleinden

Studant vzw verzamelt enkel de noodzakelijke persoonlijke informatie om u een optimale werking van de website te garanderen of uw registratie te kunnen verwerken.

De persoonsgegevens die Studant vzw verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Studant vzw, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Studant vzw een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. 

2.2. Direct marketing of mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Studant vzw hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw registratie. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@studant.be

2.4. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

3. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Studant vzw.

4. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@studant.be of per brief aan het adres in artikel 1, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Studant vzw mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het registratieformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Studant vzw.

5. Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@studant.be. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Studant vzw heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Studant vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Studant vzw houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Studant niet controleert en waarop dit Privacy Beleid niet van toepassing is. Studant vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. 

7. Intellectuele eigendom

© Studant vzw. Alle rechten voorbehouden. De website www.studant.be en al zijn onderliggende websites zijn volledig auteursrechtelijk beschermt. Het is niet toegelaten om bepaalde gegevens (teksten, beelden, logo’s, software, lay-out, fotomateriaal,…) van deze website, gedeeltelijk of volledig, te reproduceren, verspreiden of te wijzigen, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijk toestemming werd verleend door Studant vzw.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy Beleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Voor geschillen die voortspruiten uit dit Privacy Beleid zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Indien het geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de Vrederechter is de Vrederechter van het Kanton Antwerpen 4 uitsluitend bevoegd.

9. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw registratie, aanvaardt uw alle bepalingen van dit Privacy Beleid en Cookie reglement en stemt u ermee in dat Studant vzw uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy Beleid.