Privacy policy

Laatste update: 23/11/2023

Dit is de privacy policy van Studant (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door My Sherpa BV.

Studant is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Studant in het kader van haar activiteiten en/of diensten. Dit betreft de verwerking van persoonsgegevens van onder meer onze studenten, begeleiders en personeel. Tevens gaat het om verwerking van gegevens via de website van Studant beschikbaar op https://www.studant.be (hierna: de “website”) (bv. via het contactformulier of via cookies).

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen. Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@studant.be

Studant behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de website.

Op deze privacy policy en de verwerking van gegevens door Studant is enkel het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil in dit verband.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Studant is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan Studant contacteren via onderstaande gegevens:

 • Rechtsvorm: BV
 • Vennootschapsnaam: My Sherpa BV
 • Merk-/handelsnaam: Studant
 • Maatschappelijke zetel: Stallestraat 140A 1180 Brussel
 • Vestiging Studant: Kipdorp 49, 2000 Antwerpen
 • Ondernemingsnummer: 0882.782.152
 • Rekeningnummer: BE98 7320 7278 3393 
 • Telefoonnummer: 03 242 92 59
 • E-mail: info@studant.be
 • Website: https://www.studant.be

Studant treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden en medewerkers van Studant die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 5 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Studant kan volgende gegevens van u verwerken:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens: bv. uw naam, voornaam, adres(sen), mailadres(sen), telefoon- of gsm-nummer(s);
 • Indien u een onderneming bent: naam van uw onderneming, zetel en ondernemingsnummer;
 • Financiële gegevens: uw bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens of die van uw onderneming indien u klant of dienstverlener/leverancier bent van Studant;
 • Elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer u de website bezoekt of wanneer u websites of applicaties van klanten van Studant bezoekt/gebruikt: bv. apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd), aantal clicks, surfgedrag, mail interacties, site visits etc.;
 • Gegevens die u overmaakt wanneer u bij Studant solliciteert: geboortedatum, opleidingsgegevens (vb.: onderwijsinstelling, studierichting, opleidingsjaar, studiebewijs en puntenlijst), rijksregisternummer en cv;
 • Gegevens die u overmaakt wanneer u bij Studant les volgt: geboortedatum en opleidingsgegevens (vb.: onderwijsinstelling, studierichting, opleidingsjaar, studiebewijs en puntenlijst).

Wij verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 18 wanneer wij hiervoor de toestemming van de ouders of voogd hebben gekregen. Zo verlangt Studant dat de minderjarige ten behoeve van schriftelijke toestemming het e mailadres van zijn ouders of voogd geeft.

Studant kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

Studant kan uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken wanneer u met haar contact opneemt (bv. via het contactformulier op de website waar u uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode kan opgeven), wanneer u een account aanmaakt, wanneer u beroep doet op de diensten van Studant en/of in het kader van een sollicitatie of via cookies op de website.

Studant kan uw gegevens ook ontvangen via derden (al dan niet als (sub)verwerker in opdracht van Studant of bv. commerciële partners van Studant die met uw toestemming uw gegevens bezorgen).

De verwerking van uw (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 4 hieronder.

VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Studant verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van onze diensten aan u als klant: Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de (diensten)overeenkomst met u, bv. in het kader van het volgen van bijles. Een meer gedetailleerde omschrijving van onze diensten vindt u op onze website.

  De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst. Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en/of kunnen wij de diensten of bepaalde diensten niet leveren.

 • Klantenbeheer:Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over ons bedrijf en onze diensten. Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, voor orderbeheer, het uitvoeren en opvolgen van de diensten, administratie, facturatie, boekhouding en opvolging van de solvabiliteit van klanten.
 • Het optimaliseren van de diensten van Studant.
 • Direct marketing: Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze dienstverlening, tips op vlak van studeren of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn. Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd (bv. via inschrijving op onze nieuwsbrief via onze website). Dergelijke toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken (bv. door u uit te schrijven via de knop onderaan elke mailing).
 • Het verzorgen van een optimale werking van de website: Wanneer u de website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 3.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy.
 • Sollicitantenbeheer (werving en selectie): Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie bij Studant. Dit kan op basis van de voorbereiding en/of uitvoering van een overeenkomst met u, uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen.
 • De doorgifte aan dienstverleners, leveranciers, onderaannemers / subverwerkers en/of andere contractpartijen van Studant voor de uitvoering van voorgaande punten.
 • Het naleven van toepasselijke wetgeving door Studant.

De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

WIE ONTVANGT EN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS NOG (NAAST STUDANT)?

De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken (al dan niet als (sub)verwerker in opdracht van Studant):

 • partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers / subverwerkers waarop Studant beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de levering van de diensten van Studant (bv. Hosting, IT-partners en ondernemingen die betalings- en facturatiediensten, marketing diensten of analytische diensten leveren aan Studant);
 • de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van Studant;
 • de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Studant;
 • de juridische adviseur(s) van Studant (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)).

U kan via onze website linken naar onze sociale media kanalen of content delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Indien u op zo'n link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

Studant kan verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op Studant rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Zo zullen wij gegevens van u die wij verwerken in het kader van onze diensten en/of een overeenkomst met u in principe 10 jaar bijhouden (verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). Bepaalde sociale documenten i.v.m. lesgevers zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden. Voor andere bepaalde gegevens kunnen ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden.

WAT ZIJN UW RECHTEN

U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Studant. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens. U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Studant u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
 • verbetering van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens indien:
  • o de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door Studant werden verwerkt;
  • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking; o de persoonsgegevens onrechtmatig door Studant zouden zijn verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting;
  • of de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen zonder toestemming van de ouders of voogd.
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft. U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:
 • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
  • Studant deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • Of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Studant zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via info@studant.be of u kunt zich via de website uitschrijven voor nieuwsbrieven. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens . U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door Studant berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 7.5 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook Studant zelf contacteren: info@studant.be

De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Studant op info@studant.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@studant.be