Dit zijn de verkoopsvoorwaarden van Studant vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kipdorp 49, 2000 Antwerpen, Ondernemingsnummer: 0537.989.813 RPR Antwerpen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en inhoud, alsook alle aanverwante diensten van deze website. Bij het bekijken van deze website en het gebruik maken van onze diensten, gaat u integraal en onvoorwaardelijk akkoord met de in dit document opgestelde verkoopsvoorwaarden en beperkingen.

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen. De bijlesnemer zal pas een begeleiding kunnen aanmaken wanneer hij of zij bevestigd heeft akkoord te zijn met de verkoopsvoorwaarden door te klikken op 'Ik accepteer de verkoopsvoorwaarden' op het registratieformulier van de begeleiding. Van zodra de gebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard, zal een contract van kracht worden en zijn tussen de bijlesnemer en Studant vzw, dat beheerst zal worden door onderhavige voorwaarden.

Wanneer de bijlesnemer niet bereid is de verkoopsvoorwaarden te accepteren, is die persoon niet in staat om een begeleiding aan te maken en zal hij of zij geen studiebegeleiding bij Studant vzw kunnen volgen. 

Artikel 1: Definities

  • Bijlesnemer: student die zich heeft geregistreerd op www.studant.be met de intentie om bijlessen te volgen. 
  • Bijlesgever: student die op zelfstandige basis bijlessen geeft en hiervoor het platform van www.studant.be mag gebruiken om zo in contact te komen met bijlesnemers.
  • Leerkracht: dit heeft enkel betrekking op studenten uit het secundair onderwijs en omvat zowel de klasleerkracht als vakleerkracht uit de middelbare school waar ze les volgen.

Artikel 2: Toepassingsgebied van de verkoopsvoorwaarden en samenstelling van de overeenkomst. 

2.1 Deze verkoopsvoorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen Studant vzw en de wederpartij met betrekking tot de afgesproken dienst(en), zoals aangegeven op de overeenkomst, de website en het online platform van Studant vzw. De wederpartij verklaart voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud van deze verkoopsvoorwaarden en de kenmerken van de diensten van Studant vzw en deze verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. 
2.2 Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze verkoopsvoorwaarden.
2.3 De wederpartij kan in geen geval eenzijdig de overeenkomst wijzigen of vervangen, tenzij anders wordt overeengekomen. 

Artikel 3: Verplichtingen van Studant vzw

3.1 Studant vzw tracht naar best vermogen de kwaliteit van de bijlesgever te garanderen. 
3.2 Studant vzw verbindt zich er naar de bijlesnemer toe zich in te spannen om binnen een redelijke termijn een match tussen bijlesgever en bijlesnemer te verzorgen. Zij kan echter geen match garanderen. Indien er een match werd gevonden, kan de bijlesnemer na de eerste les een verzoek indienen bij Studant vzw om een andere bijlesgever te bekomen. Hij of zij kan dit doen op de website bij het ingeven van de feedback van de eerste les. Studant vzw zal hieraan enkel gevolg geven indien hiervoor een gegronde reden bestaat die aan de beoordeling van Studant vzw wordt overgelaten. 
3.3 Indien de bijles afgezegd wordt door verhindering van de bijlesgever, streeft Studant vzw ernaar dit ten laatste 6 uur voor aanvang van de les te melden aan de bijlesnemer. 
3.4 Studant vzw gaat een middelenverbintenis aan. Zij biedt geen garantie voor het behalen van studieresultaten en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor slechte studieresultaten van de bijlesnemer. 
3.5 Indien bijlesnemer en bijlesgever het niet eens zijn over de duur van een les zal Studant vzw bemiddelen. Studant vzw heeft altijd het laatste woord en de beslissing genomen door Studant vzw is bindend. 

Artikel 4: Bijzondere voorwaarden geldig voor de bijlesnemer

4.1 De bijlesnemer zal aan Studant vzw een zo correct en volledig mogelijke omschrijving van het probleem geven zodat Studant vzw een passende bijlesgever kan aanstellen. Dit kan ofwel op het intakegesprek of door het zo goed mogelijk invullen van de begeleidingsfiche op het online platform. 
4.2 De bijlesnemer verbindt zich ertoe de bijscholing te ontvangen volgens de afspraken gemaakt tussen de bijlesgever en de bijlesnemer. De bijlesnemer bepaalt in onderling overleg met de bijlesgever de locatie en het tijdstip waarop de lessen worden gegeven. Zij zijn volledig vrij om de duur van één les overeen te komen.
4.3 De bijlesnemer verbindt zich ertoe om de bijscholing mogelijk te maken. Als de bijles door de bijlesnemer wordt afgezegd, om eender welke reden ook, dient dit ten laatste zes uur voor aanvang van het geplande lesmoment te gebeuren. Deze afzegging dient de bijlesnemer rechtstreeks te melden aan de bijlesgever. Indien er niet tijdig verwittigd wordt, zal een verzuimtarief van één lesuur worden aangerekend.
4.4 Indien er een bijles verplaatst wordt, dienen de bijlesgever en bijlesnemer onderling een nieuwe afspraak te maken. Indien eenzelfde les voor een tweede keer wordt afgezegd door de bijlesnemer wordt een verzuimtarief van één lesuur aangerekend, tenzij deze partij op afdoende wijze kan aantonen dat de laatste afzegging te wijten is aan de wederpartij of overmacht (zoals ziekte). 
4.5 De bijlesnemer bevestigd de duur van de vorige les ten laatste 21 dagen nadat de bijlesgever de duur van de desbetreffende les heeft ingegeven. Indien hij of zij in gebreke blijft voor het bevestigen van de les, wordt de duur van de les stilzwijgend als aanvaard beschouwd. 
4.6 Uitzondering op artikel 4.5: de bijlesnemer verbindt zich ertoe om ten laatste 5 dagen nadat de bijlesgever de duur van de eerste les heeft ingegeven, de les te bevestigen en de online evaluatie getrouw en naar waarheid in te vullen. Hij of zij dient dit opnieuw te doen indien de bijlesnemer na de eerste les een nieuwe bijlesgever toegewezen kreeg. 
4.7 De bijlesnemer kan voor het plaatsvinden van de tweede les, ten laatste 5 dagen na het plaatsvinden van de eerste les, een verzoek indienen voor een andere bijlesgever. Studant vzw zal hieraan enkel gevolg geven indien hiervoor een gegronde reden bestaat die aan de beoordeling van Studant vzw wordt overgelaten. Indien de bijlesnemer nadien nog niet tevreden is, zal Studant vzw opnieuw een andere bijlesgever zoeken. 
4.8 Bij registratie dient de bijlesnemer, indien hij of zij studeert in het secundair onderwijs, het emailadres van zijn of haar ouders in te vullen. Hiermee maakt de bijlesnemer aan Studant vzw duidelijk dat hij of zij erin toestemt dat zijn of haar ouders op de hoogte mogen worden gehouden van de vorderingen die de bijlesnemer maakt.
4.9 Bij het aanmaken van een begeleiding heeft de bijlesnemer, indien hij of zij studeert in het secundair onderwijs, de mogelijkheid om het mailadres van zijn of haar leerkracht in te vullen. Hiermee maakt de bijlesnemer aan Studant vzw duidelijk dat hij of zij erin toestemt dat de leerkracht en directie van de school op de hoogte mogen worden gehouden van de vorderingen die de bijlesnemer maakt. De leerkracht zal hiervoor toegang krijgen tot de begeleiding van de bijlesnemer op het online platform en in staat zijn om opmerkingen en documenten toe te voegen.
4.10 Bij het aanmaken van een begeleiding heeft de bijlesnemer de mogelijkheid om zijn of haar login gegevens van het online leerplatform van de school in te vullen. Hiermee maakt de bijlesnemer aan Studant vzw duidelijk dat hij of zij erin toestemt dat zowel Studant vzw als de bijlesgever toegang krijgen tot het gedeelte van het online leerplatform van de school waartoe de bijlesnemer zelf toegang heeft. 

Artikel 5: Verplichtingen van de bijlesgever 

De bijlesgever zal al zijn/haar kennis en competenties ter beschikking stellen aan de bijlesnemer teneinde een grotere slaagkans te bewerkstelligen voor het opleidingsonderdeel zoals in de begeleidingsfiche staat vermeld. 

Artikel 6: Transacties en betalingen

6.1 De minimum duur van een begeleiding op het secundair en hoger onderwijs bedraag zes (6) uur. 
6.2 De bijlesnemer verklaart zich akkoord met de tarieven zoals ze hier beschreven zijn. Voor studenten uit het secundair en hoger onderwijs bedraagt het uurtarief voor de eerste zes (6) uur steeds €28. Voor extra uren bedraagt het uurtarief €25. 
6.3 De bijlesnemer betaalt een jaarlijkse administratiekost van €30.
6.4 De bijlesnemer krijgt maandelijks een factuur per e-mail toegestuurd met de opgenomen uren van die voorgaande maand. Bij de eerste factuur wordt deze jaarlijkse administratiekost aangerekend. Deze administratiekost wordt voor een eerste schijf van 15 euro verrekend bij het volgen van 6 lesuren. Bij het volgen van 12 lesuren wordt de volgende schijf van 15 euro verrekend. Het gevolgd aantal lesuren telt per student maar kan worden gebruikt voor meerdere vakken. 
6.5 De facturatie zal telkens tussen de vijftiende (15) en negentiende (19) dag van de maand worden gefactureerd. 
6.6 Elke factuur dient betaald te worden uiterlijk veertien(14) dagen na factuurdatum via overschrijving op de bankrekening van Studant vzw met nummer BE34 0017 0662 7090 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De bijlesnemer betaalt in geen geval aan de bijlesgever in kwestie. De vergoeding van de bijlesgever gebeurt altijd via Studant vzw.
6.7 De facturen, die elektronisch verstuurd worden naar het facturatieadres zoals opgegeven in de begeleidingsfiche, zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Het niet betalen op de vervaldag van de gehele of een gedeelte van de factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:

  • De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen facturen
  • Een verhoging van 10% op de verschuldigde som als inningsvergoeding, met een minimum van 50,00 EUR;
  • De verhoging met de conventionele intresten gelijk aan 12,00% per jaar, berekend per dag vanaf de vervaldag.

6.8 Indien de bijlesnemer zelf zijn begeleiding online aanmaakt, kan hij of zij de begeleiding kosteloos annuleren zolang hij of zij geen bijlesgever toegewezen kreeg. De bijlesnemer kan dit doen door zijn begeleidingsfiche op het online platform te openen en vervolgens deze te beëindigen.
6.9 Indien de bijlesnemer de begeleiding online aanmaakt en hij of zij een bijlesgever toegewezen heeft gekregen maar er nog geen bijlesuren werden gegeven, kan de bijlesnemer de begeleiding slechts beëindigen mits betaling van een annulatiekost van €30.
6.10 Bijlesnemers die op informatief gesprek zijn geweest en bijgevolg een schriftelijke overeenkomst hebben getekend, kunnen de begeleiding/overeenkomst beëindigen mits betaling van een annulatiekost van €50, dit slechts als er nog geen bijlesuren hebben plaatsgevonden. Hij of zij kan dit toen door een mail te sturen naar info@studant.be. Deze annulatiekost vervalt indien Studant vzw na dertig (20) dagen nog geen geschikte bijlesgever heeft kunnen toewijzen aan de bijlesnemer.  
6.11 Van zodra de bijlesnemer bijlesuren gekregen heeft, is de bijlesnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien de bijlesnemer zijn begeleiding wenst stop te zetten nadat hij uren gekregen heeft, is Studant vzw niet gehouden het bedrag van de reeds betaalde lesuren terug te betalen. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Studant vzw noch de door haar aangestelde bijlesgever kan op enige manier worden aangesproken of aansprakelijk gesteld voor eventuele schade ten gevolge van daden van de bijlesgever of bijlesnemers zowel voor, tijdens als na de lesuren. 

Artikel 8: Wijzigingen

8.1 Studant vzw kan te allen tijde deze verkoopsvoorwaarden wijzigen of amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn steeds toepasbaar en vervangen integraal de voorgaande verkoopsvoorwaarden. 
8.2 De bijlesnemer is verantwoordelijke voor het aanbrengen van wijzigingen op zijn profiel op de website met betrekking tot de gebruikelijke e-mail, identificatie-, adres- en facturatiegegevens van de wederpartij, zodat een correcte dienstverlening kan geboden worden. 

Artikel 9: Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studant vzw en de door Studant vzw bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 12 maanden. 

Artikel 10: Ongeldigheid

10.1 Indien, om eender welke reden, één of meerdere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als ongeldig, ontoepasselijk of nietig, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden. De artikelen in kwestie zullen worden aangepast voor zover noodzakelijk is deze geldig en toepasbaar te maken, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen. 
10.2 Indien Studant vzw niet steeds de strikte naleving van de verkoopsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studant vzw in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden te verlangen. 

Artikel 11. Ontbinding

11.1 De overeenkomst kan enkel, in uitzonderlijke omstandigheden zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden worden beëindigd. In voorkomend geval is Studant vzw nooit gehouden het bedrag van de reeds betaalde lesuren terug te betalen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren via e-mail of aangetekend schrijven.
11.2 Indien Studant vzw om eender welke reden een andere bijlesgever dient te zoeken en zij binnen de twintig (20) dagen na de laatst gegeven les geen gepaste bijlesgever heeft gevonden, dan behoudt Studant vzw zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder dat hieraan enige kost verbonden is voor beide partijen. 

Artikel 12: Geschillen en klachten

12.1 Indien enige onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, dient de bijlesnemer contact op te nemen via info@studant.be voor meer informatie. 
12.2 Alle geschillen tussen de bijlesgever en de bijlesnemer dienen voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan Studant vzw.
12.3 Op straffe van verval moet elke klacht of betwisting betreffende de termen van facturen of leveringen binnen een termijn van acht (8) dagen na de levering via een aangetekend schrijven of mail worden overgemaakt. In deze klacht of betwisting vermeldt de bijlesnemer de datum, het nummer van de factuur en de precies geformuleerde klacht. 

Artikel 13: Toepasselijk Recht en Rechterlijke bevoegdheid

13.1 Op de overeenkomst en de verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Voor geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst of verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Indien het geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de Vrederechter is de Vrederechter van het Kanton Antwerpen 4 uitsluitend bevoegd.

Artikel 14: Inwerktreding

Bovenstaande verkoopsvoorwaarden treden in werking bij aanvang van het eerste semester van het academiejaar 2015 - 2016. De nieuwste versie is onmiddellijk van toepassing op alle hangende geschillen.