Verkoopsvoorwaarden Individuele bijles

Laatste update: 23/11/2023

Dit zijn de verkoopsvoorwaarden met betrekking tot individuele studiebegeleiding van Studant een merk van My Sherpa BV, met maatschappelijke zetel te Stallestraat 140A 1180 Brussel en Studant kantoor te Kipdorp 49, 2000 Antwerpen, KBO 0882.782.152 RPR Brussel.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en inhoud, alsook alle aanverwante diensten die met onze individuele studiebegeleiding samenhangen. Bij  het gebruik maken van onze diensten, gaat u integraal en onvoorwaardelijk akkoord met de in dit document opgestelde verkoopsvoorwaarden en beperkingen.

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen. Alvorens de bijlesnemer bijles kan volgen, zal hij of zij akkoord moeten gaan met de verkoopsvoorwaarden. Dit gebeurt door te klikken op 'Ik accepteer de verkoopsvoorwaarden' op het registratieformulier van de begeleiding. Zodra de bijlesnemer deze voorwaarden heeft aanvaard, komt een contract tot stand tussen de bijlesnemer en My Sherpa BV, dat beheerst zal worden door onderhavige voorwaarden.

Wanneer de bijlesnemer niet bereid is de verkoopsvoorwaarden te accepteren, is die persoon niet in staat om een begeleiding aan te maken en zal die geen bijles bij My Sherpa BV kunnen volgen. 

Artikel 1: Definities

  • Bijlesnemer: student die zich heeft geregistreerd op www.studant.be met de intentie om bijlessen te volgen. 
  • Bijlesgever: student die op zelfstandige basis bijlessen geeft en hiervoor het platform van www.studant.be mag gebruiken om zo in contact te komen met bijlesnemers.My

Artikel 2: Toepassingsgebied van de verkoopsvoorwaarden en samenstelling van de overeenkomst. 

2.1 Deze verkoopsvoorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen My Sherpa BV en de wederpartij met betrekking tot de individuele studiebegeleiding, zoals aangegeven op de overeenkomst, de website en het online platform van My Sherpa BV. De wederpartij verklaart voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud van deze verkoopsvoorwaarden en de kenmerken van de diensten van My Sherpa BV en deze verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. 
2.2 Vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze verkoopsvoorwaarden.
2.3 De wederpartij kan in geen geval eenzijdig de overeenkomst wijzigen of vervangen, tenzij anders wordt overeengekomen. 

Artikel 3: Verplichtingen van My Sherpa BV

3.1 My Sherpa BV tracht naar best vermogen de kwaliteit van de bijlesgever te garanderen. 
3.2 My Sherpa BV verbindt zich er naar de bijlesnemer toe zich in te spannen om binnen een redelijke termijn een match tussen bijlesgever en bijlesnemer te verzorgen. Zij kan echter geen match garanderen.
3.3 Indien de bijles afgezegd wordt door verhindering van de bijlesgever, streeft My Sherpa BV ernaar dit ten laatste zes uur voor aanvang van de les te melden aan de bijlesnemer. 
3.4 My Sherpa BV gaat een middelenverbintenis aan. Zij biedt geen garantie voor het behalen van studieresultaten en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor slechte studieresultaten van de bijlesnemer. 
3.5 Indien bijlesnemer en bijlesgever het niet eens zijn over de duur van een les zal My Sherpa BV bemiddelen. My Sherpa BV heeft altijd het laatste woord en de beslissing genomen door My Sherpa BV is bindend. 

Artikel 4: Bijzondere voorwaarden geldig voor de bijlesnemer

4.1 De bijlesnemer zal aan My Sherpa BV een zo correct en volledig mogelijke omschrijving van het probleem geven zodat My Sherpa BV een passende bijlesgever kan aanstellen. Dit kan ofwel op het infogesprek of door het zo goed mogelijk invullen van de begeleidingsfiche op het online platform. 
4.2 De bijlesnemer verbindt zich ertoe de bijles te krijgen volgens de afspraken gemaakt tussen de bijlesgever en de bijlesnemer. De bijlesnemer bepaalt in onderling overleg met de bijlesgever de locatie en het tijdstip waarop de lessen worden gegeven. Zij zijn volledig vrij om de duur van een les overeen te komen.
4.3 De bijlesnemer verbindt zich ertoe om de bijlessen mogelijk te maken. Als de bijles door de bijlesnemer wordt afgezegd, om eender welke reden ook, dient dit ten laatste zes uur voor aanvang van het geplande lesmoment te gebeuren. Deze afzegging dient de bijlesnemer rechtstreeks te melden aan de bijlesgever. Indien er niet tijdig verwittigd wordt, kan een verzuimtarief van één lesuur worden aangerekend.
4.4 Indien er een bijles verplaatst wordt, dienen de bijlesgever en bijlesnemer onderling een nieuwe afspraak te maken. Indien eenzelfde les voor een tweede keer wordt afgezegd door de bijlesnemer kan een verzuimtarief van één lesuur worden aangerekend, tenzij deze partij op afdoende wijze kan aantonen dat de laatste afzegging te wijten is aan de wederpartij of overmacht (zoals ziekte). 
4.5 Nadat de begeleider de lesduur heeft ingevuld, heeft de bijlesnemer 48 uur de tijd om deze te weigeren. Dit gebeurt door in de bijhorende mail op 'Weiger lesduur' te klikken. Als de bijlesnemer niets onderneemt, wordt de duur van de les stilzwijgend als aanvaard beschouwd. 
4.6 De bijlesnemer kan maximaal vijf dagen na het plaatsvinden van de eerste les en voor aanvang van de tweede les een verzoek indienen voor een andere bijlesgever. Dit kan doorgegeven worden via de website bij het ingeven van de feedback van de eerste les. My Sherpa BV zal hieraan enkel gevolg geven indien hiervoor een gegronde reden bestaat die aan de beoordeling van My Sherpa BV wordt overgelaten. 
4.7 Bij registratie dient de bijlesnemer, indien hij of zij studeert in het secundair onderwijs, het mailadres van de ouders in te vullen. Hiermee verklaart de student dat de ouders akkoord zijn met de algemene voorwaarden en dat zij op de hoogte mogen worden gehouden van de vorderingen die de bijlesnemer maakt.

Artikel 5: Verplichtingen van de bijlesgever 

De bijlesgever zal alle eigen kennis en competenties ter beschikking stellen aan de bijlesnemer teneinde een grotere slaagkans te bewerkstelligen voor het opleidingsonderdeel zoals in de begeleidingsfiche staat vermeld. 

Artikel 6: Transacties en betalingen

6.1 De bijlesnemer verklaart zich akkoord met de tarieven zoals ze hier beschreven zijn. Voor studenten uit het secundair en hoger onderwijs bedraagt het uurtarief voor de eerste vier (4) uur steeds €32. Voor extra uren bedraagt het uurtarief €28. Dit met uitzondering van paperbegeleiding op het hoger onderwijs, hier geldt voor elk gevolgd lesuur het uurtarief van €32.  
6.2 De bijlesnemer betaalt een jaarlijkse administratiekost van €30. Als de bijlesnemer in één academiejaar meer dan zestien (16) lesuren gevolgd heeft, wordt de de volledige administratiekost verrekend op de eerstvolgende factuur.
6.3 De bijlesnemer krijgt voor de eerste vier (4) uren een factuur toegestuurd meteen na het vinden van een begeleider. De aanvullende uren worden per mail maandelijks gefactureerd met de opgenomen uren van die voorgaande maand. Bij de eerste factuur wordt deze jaarlijkse administratiekost aangerekend. 
6.4 De facturen zullen telkens tussen de vierde (4) en zevende (7) dag van de maand worden verstuurd. 
6.5 Elke factuur dient betaald te worden uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum via overschrijving op de bankrekening van My Sherpa BV met nummer BE98 7320 7278 3393 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De bijlesnemer betaalt in geen geval aan de bijlesgever in kwestie. De vergoeding van de bijlesgever gebeurt altijd via My Sherpa BV.
6.6 De facturen, die elektronisch verstuurd worden naar het facturatieadres zoals opgegeven in de begeleidingsfiche, zijn betaalbaar via bankoverschrijving uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Het niet betalen op de vervaldag van de gehele of een gedeelte van de factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:

  • De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen, facturen
  • Een verhoging van 10% op de verschuldigde som als inningsvergoeding, met een minimum van 50,00 EUR;
  • De verhoging met de conventionele interesten gelijk aan 12,00% per jaar, berekend per dag vanaf de vervaldag.

6.7 Indien de bijlesnemer zelf de begeleiding online aanmaakt, kan die de begeleiding kosteloos annuleren zolang er geen bijlesgever werd toegewezen. De bijlesnemer kan de begeleiding annuleren door te mailen naar info@studant.be.
6.8 Indien de bijlesnemer de begeleiding online aanmaakt en een bijlesgever toegewezen heeft gekregen maar er nog geen bijlesuren werden gegeven, kan de bijlesnemer de begeleiding slechts beëindigen mits betaling van een annulatiekost van €30.
6.9 Bijlesnemers die op informatief gesprek zijn geweest en bijgevolg een schriftelijke overeenkomst hebben getekend, kunnen de begeleiding/overeenkomst beëindigen mits betaling van een annulatiekost van €50, dit slechts als er nog geen bijlesuren hebben plaatsgevonden. Dit gebeurt aan de hand van een mail naar info@studant.be. Deze annulatiekost vervalt indien My Sherpa BV na twintig (20) dagen nog geen geschikte bijlesgever heeft kunnen toewijzen aan de bijlesnemer.  
6.10 Zodra de bijlesnemer bijlesuren gekregen heeft, is de bijlesnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien de bijlesnemer de begeleiding wenst stop te zetten nadat die uren gekregen heeft, is My Sherpa BV niet gehouden het bedrag van de reeds betaalde lesuren terug te betalen. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

My Sherpa BV noch de door haar aangestelde bijlesgever kan op enige manier worden aangesproken of aansprakelijk gesteld voor eventuele schade ten gevolge van daden van de bijlesgever of bijlesnemers zowel voor, tijdens als na de lesuren. 

Artikel 8: Wijzigingen

8.1 My Sherpa BV kan ten allen tijde deze verkoopsvoorwaarden wijzigen of amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn steeds toepasbaar en vervangen integraal de voorgaande verkoopsvoorwaarden. 
8.2 De bijlesnemer is verantwoordelijke voor het aanbrengen van wijzigingen op zijn profiel op de website met betrekking tot de gebruikelijke e-mail, identificatie-, adres- en facturatiegegevens van de wederpartij, zodat een correcte dienstverlening kan geboden worden. 

Artikel 9: Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens My Sherpa BV en de door My Sherpa BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden 12 maanden. 

Artikel 10: Ongeldigheid

10.1 Indien, om eender welke reden, één of meerdere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als ongeldig, ontoepasselijk of nietig, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden. De artikelen in kwestie zullen worden aangepast voor zover noodzakelijk is deze geldig en toepasbaar te maken, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen. 
10.2 Indien My Sherpa BV vzw niet steeds de strikte naleving van de verkoopsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat My Sherpa BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden te verlangen. 

Artikel 11. Ontbinding

11.1 De overeenkomst kan enkel, in uitzonderlijke omstandigheden zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden worden beëindigd. In voorkomend geval is My Sherpa BV nooit gehouden het bedrag van de reeds betaalde lesuren terug te betalen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren via e-mail of aangetekend schrijven.
11.2 Indien My Sherpa BV om eender welke reden een andere bijlesgever dient te zoeken en zij binnen de twintig (20) dagen na de laatst gegeven les geen gepaste bijlesgever heeft gevonden, dan behoudt My Sherpa BV zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder dat hieraan enige kost verbonden is voor beide partijen. 

Artikel 12: Geschillen en klachten

12.1 Indien enige onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, dient de bijlesnemer contact op te nemen via info@studant.be voor meer informatie. 
12.2 Alle geschillen tussen de bijlesgever en de bijlesnemer dienen voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan My Sherpa BV.
12.3 Op straffe van verval moet elke klacht of betwisting betreffende de termen van facturen of leveringen binnen een termijn van acht (8) dagen na de levering via een aangetekend schrijven of mail worden overgemaakt. In deze klacht of betwisting vermeldt de bijlesnemer de datum, het nummer van de factuur en de precies geformuleerde klacht. 

Artikel 13: Toepasselijk Recht en Rechterlijke bevoegdheid

13.1 Op de overeenkomst en de verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Voor geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst of verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Indien het geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de Vrederechter is de Vrederechter van het Kanton Antwerpen 4 uitsluitend bevoegd.