Verkoopsvoorwaarden toelatingsexamen arts en tandarts

Laatste update: 23/11/2023

Dit zijn de verkoopsvoorwaarden van Studant met betrekking tot de voorbereiding op het toelatingsexamen arts en tandarts, Studant is een merk van My Sherpa BV, met maatschappelijke zetel te Stallestraat 140A 1180 Brussel en Studant kantoor te Kipdorp 49, 2000 Antwerpen, KBO 0882.782.152 RPR Brussel.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en inhoud, alsook alle aanverwante diensten die met onze voorbereiding op het toelatingsexamen arts en tandarts samenhangen. Bij  het gebruik maken van onze diensten, gaat u integraal en onvoorwaardelijk akkoord met de in dit document opgestelde verkoopsvoorwaarden en beperkingen.

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen. Alvorens de student de voorbereidingscursus wil volgen, zal die akkoord moeten gaan met de verkoopsvoorwaarden. Dit doet de student door te klikken op 'Ik accepteer de tarieven en verkoopsvoorwaarden' op het registratieformulier van van de voorbereidingscursus. Zodra de student deze voorwaarden heeft aanvaard, komt een contract tot stand tussen de student en My Sherpa BV, dat beheerst zal worden door onderhavige voorwaarden.

Wanneer de student niet bereid is de verkoopsvoorwaarden te accepteren, is die persoon niet in staat om deel te nemen aan de voorbereidingscursus en zal diegene geen les bij kunnen volgen My Sherpa BV. 

Artikel 1: Definities

 • Student: Dit is de persoon die zich geregistreerd heeft op www.studant.be om deel te nemen aan de voorbereidingscursus voor het toelatingsexamen arts en tandarts. 
 • Ouders: Dit zijn de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de student. 
 • Begeleider: Dit zijn de studenten die de lessen (fysica, wiskunde, chemie, biologie en CLEAR & VAARDIG) geven. 
 • Coach: Dit zijn de studenten die de feedbacksessies en workshops geven aan de studenten. Dit is ook de persoon die de student gedurende het hele jaar opvolgt doorheen het traject. 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN EN SAMENSTELLING VAN DE OVEREENKOMST.

2.1 Deze verkoopsvoorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen My Sherpa BV en de wederpartij met betrekking tot de voorbereidingscursus voor het toelatingsexamen arts en tandarts, zoals aangegeven op de website en het online platform van My Sherpa BV. De wederpartij verklaart voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud van deze verkoopsvoorwaarden en de kenmerken van de diensten van My Sherpa BV en deze verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. 
2.2 Vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de overeenkomst en/of de dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze verkoopsvoorwaarden.
2.3 De wederpartij kan in geen geval eenzijdig de overeenkomst wijzigen of vervangen, tenzij anders wordt overeengekomen. 

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN MY SHERPA BV

3.1 M ySherpa BV zorgt voor een zorgvuldige screening van de begeleiders en coaches.
3.2. My Sherpa BV verbindt zich ertoe om de student zo goed mogelijk te informeren over de verschillende mogelijkheden om zich voor te bereiden voor het toelatingsexamen arts en tandarts en dierenarts: Coaching Package, Content Package en Customised Package.  De student kan de informatie altijd raadplegen op de publieke website als op het persoonlijke account na registratie.
3.3 My Sherpa BV verbindt zich ertoe om voor iedere lesdag een begeleider met de nodige capaciteiten te voorzien.
3.4. Indien een lesdag niet kan doorgaan, om welke reden dan ook, streeft My Sherpa BV ernaar om dit ten laatste twaalf uur voor aanvang van de lesdag te melden aan de student en ouders. De studenten krijgen in dit geval de mogelijkheid om de lesdag kosteloos te verplaatsen naar een andere beschikbare lesdatum.
3.5 My Sherpa BV verbindt zich ertoe om voor elke student die coaching volgt (Coaching Package) een coach te voorzien voor aanvang van de derde lesdag. Indien My Sherpa BV hier niet in slaagt, om welke reden dan ook, streeft My Sherpa BV ernaar om dit voor aanvang van de eerste lesdag aan de student te melden.
3.6 My Sherpa BV gaat een middelenverbintenis aan. Wij bieden geen garantie voor het slagen of gunstig rangschikken voor het toelatingsexamen arts en tandarts. My Sherpa BV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het niet gunstig rangschikken van de student.

ARTIKEL 4: BIJZONDERE VOORWAARDEN GELDIG VOOR DE STUDENT

4.1 De student zal aan My Sherpa BV de correcte informatie geven wat betreft contact- en opleidingsgegevens.  
4.2 De student verbindt zich ertoe elke lesdag stipt aanwezig te zijn. De lesdagen starten op het afgesproken uur zoals aangegeven op het portaal van My Sherpa BV.
4.3 Als de student niet aanwezig kan zijn op de lesdag, laat hij of zij dit op voorhand weten via mail naar toelatingsproef@studant.be
4.4 De student kan zijn of haar lesdagen zelf verplaatsen via het portaal van Studant. Zolang de student dit doet voor aanvang van zijn of haar eerste lesdag is dit kosteloos. Als de student dit wil doen tijdens het voorbereidingstraject, dan wordt een vergoeding aangerekend van (€45). 
4.5 De student krijgt het cursusmateriaal voor zijn of haar lesdagen steeds bij aanvang van het semester. Dit cursusmateriaal is beschermd met het copyright van My Sherpa BV. De student verbindt zich ertoe het cursusmateriaal niet te verspreiden, te verkopen of aan derden door te geven zonder uitdrukkelijke toestemming van My Sherpa BV. 
4.6 Bij registratie dient de student de contactgegevens van zijn ouders in te vullen op de website. Hiermee verklaart de student dat de ouders akkoord zijn met de algemene voorwaarden en dat de ouders op de hoogte mogen worden gehouden van de vorderingen die de student maakt.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE BEGELEIDER EN COACH

De begeleiders en coaches zullen al hun kennis en competenties ter beschikking stellen aan de student teneinde een grotere slaagkans te bewerkstelligen voor het toelatingsexamen arts en tandarts.

ARTIKEL 6: TRANSACTIES EN BETALINGEN

6.1 De student en ouders verklaren zich akkoord met de tarieven zoals ze hier beschreven zijn:

 • Coaching Package: Het tarief bedraagt €1.599. Dit omvat 13 lesdagen (Fysica (4), Wiskunde (3), Chemie (3), Biologie (2), CLEAR & VAARDIG (1), het cursusmateriaal bestaande uit slides (afgedrukt), oefeningenbundel (afgedrukt) en oplossingenbundel (online), meerdere tussentijdse evaluaties (testen) en een simulatieproef. Daarnaast krijgt de student een coach die de student het volledige jaar opvolgt, 4 workshops en 4 individuele feedbacksessies.
 • Content Package: Het tarief bedraagt €1.199 . Dit omvat 13 lesdagen (Fysica (4), Wiskunde (3), Chemie (3), Biologie (2), CLEAR & VAARDIG (1), het cursusmateriaal bestaande uit slides (afgedrukt), oefeningenbundel (afgedrukt) en oplossingenbundel (online), meerdere tussentijdse evaluaties (testen) en een simulatieproef.
 • Customised Package: Voor iedere gevolgde lesdag bedraagt het tarief honderdentien euro (€110). Voor elk vak waarvoor ze minstens één lesdag volgen (fysica, wiskunde, chemie, biologie of CLEAR & VAARDIG) komt er nog een afdrukkost van vijf euro (€5) bij. Als de student de simulatieproef wil volgen, betaalt diehiervoor veertig euro (€40).

De kennistest is optioneel en zit niet inbegrepen in bovenstaande tarieven. De kostprijs hiervoor bedraagt dertig euro (€30).

6.2. Bij inschrijving krijgt de student de mogelijkheid om het bedrag in één of meerdere keren te betalen.

 • Als de student ervoor kiest om het bedrag in één keer te betalen, krijgt die binnen de zeven (7) dagen nadat de lesdagen zijn geslecteerd de factuur via mail doorgestuurd.
 • Als de student ervoor kiest om gespreid te betalen, krijgt die binnen de zeven (7) dagen nadat de lesdagen zijn geslecteerd de factuur voor 25% van het totaalbedrag via mail doorgestuurd. Maximaal zeven (7) dagen na het plaatsvinden van de derde lesdag, krijgt de student opnieuw een factuur via mail doorgestuurd voor 35% van het totaalbedrag. Tot slot krijgt de student maximaal zeven (7) dagen na de achtste lesdag een laatste factuur voor 40% van het totaalbedrag doorgestuurd via mail.
 • Dit met uitzondering van studenten die gekozen hebben voor het Customised Package. Zij krijgen binnen de zeven (7) dagen nadat de lesdagen zijn geslecteerd een factuur voor 20% van het totaalbedrag via mail doorgestuurd. Maximaal zeven (7) dagen na de tweede lesdag gevolgd te hebben, krijgen ze een factuur voor het resterende bedrag (80%) via mail doorgestuurd.

6.3 Elke factuur dient betaald te worden uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum via overschrijving op de bankrekening van My Sherpa BV met nummer BE98 7320 7278 3393 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De student betaalt in geen geval aan de begeleiders of coaches in kwestie. De vergoeding van de begeleiders en coaches gebeurt altijd via My Sherpa BV.
6.4 De facturen, die elektronisch verstuurd worden naar het facturatieadres zoals opgegeven in de begeleidingsfiche, zijn betaalbaar via bankoverschrijving uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Het niet betalen op de vervaldag van de gehele of een gedeelte van de factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:

 • De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen facturen
 • Een verhoging van 10% op de verschuldigde som als inningsvergoeding, met een minimum van 50,00 EUR;
 • De verhoging met de conventionele intresten gelijk aan 12,00% per jaar, berekend per dag vanaf de vervaldag.

6.5. Zolang de student geen lesdag gevolgd heeft, kan hij of zij de cursus kosteloos annuleren. De student doet dit door te mailen naar toelatingsproef@studant.be
6.6. Als de student wil annuleren, maar al één of meerdere lesdagen gevolgd heeft, dan zal hij of zij een annulatievergoeding moeten betalen. Dit bedraagt vijftig euro (€50) voor elke lesdag die nog volgt in het semester waarin de student wil annuleren. De student kan annuleren door te mailen naar toelatingsproef@studant.be.
6.7. Als de student gekozen heeft voor het Full Package, kan de student de coaching (€340) kosteloos annuleren zolang er geen feedbacksessie of workshop is geweest. Als de student één of meerdere feedbacksessies of workshops heeft gekregen, dan kan die annuleren voor aanvang van de eerste feedbacksessie, workshop of lesdag in het tweede semester. De student betaalt dan een annulatievergoeding van 50% (€170). De student kan annuleren door te mailen naar toelatingsproef@studant.be.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

My Sherpa BV noch de door haar aangestelde begeleiders en coaches kunnen op enige manier worden aangesproken of aansprakelijk gesteld voor eventuele schade ten gevolge van daden van de begeleider, coach of student zowel voor, tijdens als na de lesuren. 

ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN

8.1 My Sherpa BV kan ten allen tijde deze verkoopsvoorwaarden wijzigen of amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn steeds toepasbaar en vervangen integraal de voorgaande verkoopsvoorwaarden. 
8.2 De student is verantwoordelijke voor het aanbrengen van wijzigingen op zijn profiel op de website met betrekking tot de gebruikelijke e-mail, identificatie-, adres- en facturatiegegevens van de wederpartij, zodat een correcte dienstverlening kan geboden worden. 

ARTIKEL 9: VERJARINGSTERMIJN

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens My Sherpa BV en de door My Sherpa BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden 12 maanden. 

ARTIKEL 10: ONGELDIGHEID

10.1 Indien, om eender welke reden, één of meerdere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als ongeldig, ontoepasselijk of nietig, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden. De artikelen in kwestie zullen worden aangepast voor zover noodzakelijk is deze geldig en toepasbaar te maken, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen. 
10.2 Indien My Sherpa BV niet steeds de strikte naleving van de verkoopsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat My Sherpa BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden te verlangen. 

ARTIKEL 11. ONTBINDING

De overeenkomst kan enkel, in uitzonderlijke omstandigheden zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden worden beëindigd. In voorkomend geval is My Sherpa BV nooit gehouden het bedrag van de reeds betaalde bedrag te betalen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren via e-mail of aangetekend schrijven.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN EN KLACHTEN

12.1 Indien enige onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, dient de student contact op te nemen via info@studant.be voor meer informatie. 
12.2 Alle geschillen tussen de begeleider, coach en student dienen voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan My Sherpa BV.
12.3 Op straffe van verval moet elke klacht of betwisting betreffende de termen van facturen of leveringen binnen een termijn van acht (8) dagen na de levering via een aangetekend schrijven of mail worden overgemaakt. In deze klacht of betwisting vermeldt de student de datum, het nummer van de factuur en de precies geformuleerde klacht. 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

13.1 Op de overeenkomst en de verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Voor geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst of verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Indien het geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de Vrederechter is de Vrederechter van het Kanton Antwerpen 4 uitsluitend bevoegd.